Splošni pogoji najema čolna

SPLOŠNI POGOJI

 

Splošni pogoji so del pogodbe o najemu, s podpisom najemnik potrjuje, da je splošne pogoje prebral, razumel in se z njimi strinja. Pogodbeni stranki se s podpisom obvezujeta, da bosta splošne pogoje spoštovali.

 

1.      Pogoji najema

Plovilo lahko najame oseba, ki:

·        predloži potni list ali osebno izkaznico in je starejša od 23 let;

·        ima veljavno vozniško dovoljenje za B kategorijo najmanj 3 leta;

·        ima veljavno dovoljenje za upravljanje plovila, izpit za čoln ali voditelja čolna

·        s plovilom lahko upravljajo samo osebe, ki so navedene v pogodbi.

 

2.      Rezervacije, ponudbe in plačilni pogoji

Najemnik lahko plovilo rezervira preko elektronske pošte, telefona ali osebno. Najemodajalec bo v roku 24 ur po rezervaciji pripravil pogodbo o najemu, ki velja 3 dni. Rezervacija pa velja  kot potrjena šele po plačilu predplačila v višini 40% ponudbe. V primeru neplačila navedenega zneska se rezervacija šteje kot odpovedana.

Podatki, potrebni za pripravo rezervacije, so:

·        ime in priimek,

·        telefonska številka,

·        elektronska pošta,

·        čas najema in vrsta plovila,

·        okviren plan potovanja (zaradi posebnosti glede nekaterih držav in priprave dokumentov).

Odpoved rezervacije

V primeru odpovedi rezervacije

·        več kot 45 dni pred odhodom, se zaračuna 10% zneska od celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 100%, ki velja eno leto;

·        med 45 in 15 dni pred odhodom, se zaračuna 50% zneska od celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 90%, ki velja eno leto;

·        manj kot 15 dni pred odhodom, se zaračuna 100% zneska celotne vrednosti najema ali izda dobropis v vrednosti 80%, ki velja eno leto.

V primeru, da najemnik svoje rezervacije ne more izkoristiti osebno, jo lahko v dogovoru z najemodajalcem prenese na drugega najemnika.

*Najemodajalec lahko vsako spremembo rezervacije zaračuna skladno s cenikom dodatnih storitev.

 

 3.      Cene najema

Veljavni cenik najemov je vedno objavljen na spletni strani najemodajalca.

Cena, navedena na spletni strani, vključuje:

·        najem plovila za dogovorjeno obdobje,

·        davek na dodano vrednost (DDV 22%),

·        zavarovanje plovila,

·        obvezno opremo,

·        plovno dovoljenje Slovenija, Hrvaška

·        prikolico v primeru najema Roto 450S

 

4.      Prevzem plovila

Plovilo se prevzame na lokaciji Bobovek 2a, 4000 Kranj. Prevzem je možen od ponedeljka do petka od 12:00 do 16:00, proti plačilu in po dogovoru pa lahko tudi izven rednega časa. Možna je tudi dostava plovila na katerokoli drugo lokacijo, vendar v tem primeru obračunamo prevožene kilometre.

Plovilo, ki ga najemnik prevzame, ima poln rezervoar goriva je očiščeno in tehnično brezhibno, vsa dodatno vgrajena oprema je delujoča.

Najemodajalec in najemnik pri prevzemu naredita zapisnik s fotografijami in s svojim podpisom jamčita, da se strinjata glede stanja plovila pred začetkom najema.

Pogoj za prevzem plovila je vplačana varščina glede na vrednost plovila. Varščina se v primeru, da se vozilo vrne nepoškodovano in v skladu s splošnimi pogoji, v celoti vrne na račun najemnika.

 

5.      Vračilo plovila

Najemnik mora plovilo vrniti na dan, ki je določen v pogodbi o najemu, do 10:00. ure.

 plovilo mora imeti:

·        poln rezervoar goriva

 

6.      Vračilo vplačane kavcije

Kavcija se najemniku v celoti  vrne v roku 3 dni po opravljenem pregledu vozila ob koncu najema. Kavcija ali del kavcije se lahko zadrži za pokritje naslednjih morebitnih nastalih stroškov:

·        Pokritje odbitne franšize za morebitne škodne primere, v katerih je udeležen najemnik.

·        Popravilo in menjavo delov, za katere zavarovanje ne nudi kritja.

·        Popravilo vgrajene opreme.

·        Popravilo škode, ki nastane zaradi nepravilne uporabe.

·        Izgubljeno opremo

·        Doplačilo goriva, če plovilo ob vrnitvi nima polnega rezervoarja

·        Vsa doplačila so navedena v točki 10 splošnih pogojev.   

Stanje plovila se ugotovi ob vrnitvi, najemodajalec in najemnik skupaj pregledata vozilo in naredita zapisnik.

 

7.      Pogoji uporabe in navodila

Najemnik se zavezuje, da bo:

·        S plovilom upravljal kot dober gospodar.

·        Spoštoval vse predpise držav, po katerih bo potoval.

·        Poravnal vse morebitne kazni, ki bi nastale v času njegovega potovanja.

·        V primeru zasega plovila zaradi kršenja zakonov pokril vse stroške izgube dohodka in stroške zasega.

·        Plovilo uporabljal sam in ga ne bo oddal naprej ali uporabljal za katerokoli pridobitno dejavnost.

·        Plovilo uporabljal samo v turistične namene.

 

8.      Ravnanje v primeru okvare, nezgode ali druge nepredvidljive situacije

 

·        V primeru okvare plovila bo najemnik takoj kontaktiral najemodajalca in skupaj bosta določila  nadaljni postopek.

·        V primeru nezgode, vloma, vandalizma ali kraje, je najemnik dolžan takoj obvestiti najbližjo policijsko postajo in narediti zapisnik, ki ga predloži najemodajalcu.

·        Najemnik mora sodelovati s policijo pri preiskavi dogodka, v nasprotnem primeru lahko zavarovalnica zavrne zahteve in mora vse stroške, ki bi nastali, kriti najemnik.

·        Poseganje v plovilo brez dovoljenja in odobritve najemodajalca je prepovedano, za vse nepooblaščene posege v plovilo najemodajalec najemniku ne bo priznal vračila stroškov.

·        Najemodajalec ni dolžan zagotoviti nadomestnega plovila v primeru vseh zgoraj navedenih situacij.

·        V primeru, da pred oddajo plovila pride do dogodka, ki je izven nadzora najemodajalca ali zaradi višje sile, se najemodajalec in najemnik lahko dogovorita za spremembo termina ali pa vračilo vplačanega zneska.

 

9.      Splošno

·        Najemodajalec ne odgovarja za stvari najemnika, ki bi se med najemom plovila izgubile ali bile ukradene.

·        Bivanje domačih živali je dovoljeno, vendar le po dogovoru in z dovoljenjem najemodajalca.

·        S podpisom pogodbe najemnik potrjuje, je prebral splošne pogoje in je z njimi seznanjen.


10.  Doplačila

V primeru nespoštovanja splošnih pogojev glede prevzema, vračila, zamud in uporabe plovila, najemodajalec zadrži celotno kavcijo ali od kavcije zadrži odbitek v znesku:

 

Splošno

 

25€

Vrnjeno plovilo nima polnega rezervoarja za gorivo. (doda se tudi strošek natočenega goriva)

 

 

Zamude

 

100€

Zamuda do 3 ure

250€

Zamuda 3 do 12 ur

500€

Zamuda 12 do 24 ur

*

Zamuda nad 24 ur se obračuna celotna kavcija + 250€ za vsak dan zamude.

 

 

Poškodbe

 

*

 

V primeru poškodbe, ki je ne krije kasko zavarovanje, se zaračuna dele in montažo oziroma menjavo po ponudbi servisa.

*

V primeru poškodb notranjosti ali zunanjosti zaradi nepravilne uporabe, se zaračuna popravilo oziroma delo in montaža rezervnih delov in vrednost rezervnih delov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Varovanje osebnih podatkov

Najemodajalec bo osebne podatke najemnika in njegovih sopotnikov uporabil izključno za sklenitev pogodbe o najemu in izpolnitev ostale potrebne dokumentacije.

 Za vsako uporabo podatkov za promocije in ostale marketinške namene, bo najemodajalec pridobil soglasje najemnika.

 

12.  Reševanje sporov

Najemodajalec in najemnik se zavezujeta, da bosta poskusila rešiti vse spore, ki bi nastali glede najema in izvajanja najemne pogodbe, z medsebojnim dogovorom.

Če to ne bo mogoče, je za reševanje sporov pristojno sodišče v Ljubljani.

 

 

Ahil Avtodomi

Ahil d.o.o.

Mlinarska ulica 4, 1235 Radomlje